Księgowość

Prowadzenie ksiąg handlowych

  1. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
  2. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.
  3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  4. Reprezentowanie klienta w urzędach.
  5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych.
  6. Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont.
  7. Sporządzanie i analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych.
  8. Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego.
  9. Sporządzanie sprawozdawczości do GUS.